Raudteede ja rajatiste jooksev korrashoid

Jooksva korrashoiu teenuste osutamisel on meie peamine ülesanne süstemaatiline järelevalve raudteede ja raudteeseadmete üle eesmärgiga ennetada rikkeid, pikendada raudteeinfrastruktuuri elementide kasutusiga, tõsta turvalisuse taset ning tagada vagunite tõrgeteta etteandmine ja äraviimine.

Jooksev korrashoid hõlmab:

  • rööbasteede, liiprite, pöörmete, muldkeha ning muude raudteerajatiste ja -seadmete regulaarseid visuaalseid vaatlusi;
  • mõõtmisi spetsiaalsete seadmete abil;
  • defektoskoopiat;
  • raudteeseadmete tehnohooldust ja reguleerimist, sealhulgas poltide pingutamist, sidelappide paigaldamist, vertikaalastmete kõrvaldamist rööpalukkudes, keevisõmbluste lihvimist, rööpanaelte järelnaelutust, raudteeäärsete alade niitmist, lukupilude reguleerimist ning pöörmete puhastamist ja õlitamist jne;
  • jooksvat remonti, mille käigus vahetatakse välja raudteeseadmete üksikud elemendid.

 

Raudtee jooksvat hooldust teostatakse aastaringselt. Hoolduse käigus uuritakse mittekorrasoleku põhjusi ja teostatakse vajalikud tööd nende kõrvaldamiseks. Sellisel viisil tagatakse raudtee toimimine normide ja lubatud kõrvalekallete piires, mis on sätestatud kehtivate õigusaktidega (vt Raudteeseadus ja Raudtee tehnokasutuseeskiri).

Haruteede omanikele:

 

Eesti raudteeseaduse paragrahv 36 kohustab kõiki raudteerajatiste omanikke või valdajaid määrama spetsialisti, kes vastutab raudteeohutuse eest. Spetsialistil peab olema tehtavate tööde tegemiseks asjakohane pädevus, mida tõendab asjakohane kutse.

Kui ettevõttel puudub vastava ettevalmistusega töötaja, on soovitatav vastavate teenuste osutamiseks sõlmida leping pädeva isikuga.

Me võtame endale vastutuse ja esindame haruteede omanike huvisid kontrollorganite ees. Meie spetsialistid võtavad osa teede, ehitiste ja rajatiste ning seadmete ülevaatuskomisjonide tööst.

Vajaduse korral oleme valmis teostama raudteel mistahes täiendavat ehitus- ja remonditööd, sõlmides eraldi kokkuleppe.

Jätke meile teade